Tuesday, March 8, 2016

महावीर इंटरनेशनल सूरतगढ़ द्वारा 117 वा रक्तदान शिविर

egkohj bUVjus”kuy] lwjrx<+ }kjk vkt fnukad 01 uoEcj 2015 dks lqcg 10-00 cts ls nksigj 2-00 cts rd pkSiM+k /keZ'kkyk] lwjrx<+ esa laLFkk dk 117oka LosfPNd jDrnku f”kfoj yxk;k x;kA f”kfoj dk mn~?kkVu iqfyl mi&v/kh{kd Jh eksgEen v;qc o O;kikj e.My ds v/;{k Jh yfyr flMkuk us la;qDr :i ls fd;kA f'kfoj ds ifj;kstuk funs'kd ohj fodkl ikjhd o ohj JhdkUr jkBh ds vuqlkj bl jDrnku f’kfoj esa ;qXy nEifŸk jktohj flgkx&lfork flgkx] ;qojkt mIiy&lqeu mIiy] vt; cSn&usgk cSn] jeudqekj&eerk] iwoZ iz/kku lqHkk"k Hkwdj] fodykax fnykoj lfgr dqy 94 jDrnkrkvksa us LosfPNd jDrnku fd;kA riksou CyM cSad Jhxaxkuxj dh eksckbZy Vhe ds MkW- ek;k 'kadj] js[kk eh.kk] fouksn ckaxM+ok o lq'khy >k>fM+;k us jDrlaxzg fd;kA f'kfoj esa ljnkj rkjkflag] jktdh; egkfo|ky;] lwjrx<+ ds jksoj LdkmV rq"kkj dkejk] iou dqekj] /khjt o iou flgkx us Hkh lg;ksx fd;kA laLFkk }kjk jDrnkrkvksa dks izksRlkguLo:i iz’kfLr&i= iznku fd;s x;sA
 blh fnu laLFkk }kjk ^O;FkZ esa ls vFkZ* fudkyus ds fy, fujUrj pyk;s tk jgs ^jn~nh laxzg.k ds vfHk;ku* ds rgr laLFkk lnL;ksa us lwjrx<+ dh iqjkuh vkoklu e.My dkWyksuh esa ?kj&?kj tkdj 490 fdyksxzke iqjkus v[kckj] dkWfi;ka] xrs vkfn nku ds :i esa ,df=r fd;sA dkWyksuhokfl;ksas dk bl vfHk;ku ds izfr Hkkjh mRlkg ns[kk x;kA tSls gh jn~nh laxzg.k dk izpkj okgu muds ?kj ds ikl vk;k] dkWyksuhokfl;ksa us c<+&p<+dj mlesa lg;ksx fd;kA laLFkk muds bl mRlkg ds izfr vkHkkj O;Dr djrh gSA

jDrnku f’kfoj o jn~nh laxzg.k esa laLFkk ds v/;{k ohj lat; cSn] uRFkwjke dyokfl;k] lR;ukjk;.k >aoj] lqjs'k flMkuk] vfuy oekZ] veu jkadk] fnyhi feJk] jruyky pkSiM+k] uhjt Mkax] vkseizdk'k 'kekZ] ykypUn oekZ] fo".kq xks;y] jkts’k oekZ] oklqnso lSu] iz'kkUr ikj[k] lfpu lpnsok] vkRekjke egf"kZ] lat; ikjhd us lg;ksx fd;kA

No comments:

Post a Comment